การเช่าและการครอบครองที่อยู่อาศัย

CAWLS สามารถช่วยได้เกี่ยวกับปัญหาการเช่าบ้านของท่าน เราสามาถช่วยผู้หญิงผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านของการเคหะรัฐบาลมณฑลเขตเหนือ(Territory Housing houses)ผู้หญิงที่เช่าบ้านเอกชนและผู้หญิงที่อยู่ตามบ้านในพื้นที่ชนบทเราสามารถช่วยได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่น :

 • การฟ้องขับไล่
 • การซ่อมแซมและบำรุงรักษา – ซ่อมแซมให้เสร็จสิ้น ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา
 • เอาเงินค่าประกันของท่านคืนมาให้ท่าน
 • การมีชื่อรออยู่ในการจัดสรรของการเคหะและ
 • การร้องเรียนเกี่ยวกับการเคหะรัฐบาลมณฑลเขตเหนือ (Territory Housing)หรือเอเจ้นท์บ้านเช่าและที่ดิน
 • การสิ้นสุดการครอบครองที่อยู่อาศัย
 • สิทธิของท่านในฐานะผู้ครอบครองที่อยู่อาศัย

Darwin Community Legal Service (บริการด้านกฎหมายชุมชนดาร์วิน) มีแผ่นข้อมูลดีๆ มากมายเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัย นี่เป็นที่ๆดี ที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของท่านและสิ่งที่ท่านสามารถทำได้มากขึ้น :

 • Access and Privacy(การเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว)
 • Body Corporates(นิติบุคคล)
 • Complaints against Agents(การร้องเรียนเอเจ้นท์)
 • Ending a Tenancy(การสิ้นสุดการครอบครองที่อยู่อาศัย)
 • Rent Increases(การขึ้นค่าเช่า)
 • Repairs and Maintenance(การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)
 • Security Deposits(เงินประกัน)
 • Tenancy Discrimination(การเลือกปฏิบัติด้านการครอบครองที่อยู่อาศัย)
 • Utilities(สิ่งสาธารณูปโภค )
 • Resolving Tenancy Disputes(การแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องการครอบครองที่อยู่อาศัย)
 • Share Houses(การเช่าบ้านอยู่ร่วมกัน)

ท่านสามารถเข้าถึงแผ่นข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดที่เว็บไซต์ของ บริการด้านกฎหมายชุมชนดาร์วินที่ http://www.dcls.org.au

หรือท่านสามารถโทร1800 684 055 เพื่อขอนัดพูดกับทนายความ ที่Central Australian Women’s Legal Service (บริการด้านกฎหมายของสตรีในเซ็นทรัลออสเตรเลีย) หรือโทรถึงDarwin Community Legal Service’s Tenants’ Advice Service(บริการให้คำแนะนำของผู้ครอบครองที่อยู่อาศัยของบริการกฎหมายชุมชนดาร์วิน) (อยู่ในดาร์วิน)ที่1800 812 953

Thai
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
CAWLS thanks the Law Society Public Purposes Trust for supporting the language translations on this site.