กฎหมายครอบครัวและลูกๆ

ข้างล่างนี้คือ ข้อมูลพื้นฐานบางประการ เกี่ยวกับวิธีทำงานของ ระบบกฎหมายครอบครัว ในการตระเตรียมการเลี้ยงดูบุตร เมื่อพ่อแม่แยกทางกัน เรามิได้ให้ไว้ในฐานะคำแนะนำด้านกฎหมาย หากท่านกำลังพิจารณาจะแยกทางกันหรือได้แยกทางกันไปแล้ว ท่านควรขอคำแนะนำด้านกฎหมาย ก่อนตัดสินใจว่าจะทำอะไร โทรถึงเราที่1800 684055เพื่อขอนัดเข้ามาคุยกับทนายความ

 

การแยกทางกันและลูกๆมันทำงานอย่างไร?

เมื่อท่านแยกทางกัน ท่านและอดีตคู่ครองของท่าน จะต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญบางประการ เกี่ยวกับการดูแลลูกๆของท่านในอนาคต

กฎหมาย Family Law Act 1975 คือกฎหมายที่กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่กำลังแตกแยก เกี่ยวกับการหย่าร้าง การตระเตรียมการเลี้ยงดูบุตร การดูแลทรัพย์สินและคู่สมรส

กฎหมายนี้กล่าวว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกๆ ที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีความหมาย กับทั้งพ่อและแม่ และกับผู้อื่น ที่มีความสำคัญในชีวิตของพวกเขา (เช่น ปู่ย่าตายาย) หากนี่เป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็ก และนอกจากว่า นี่จะเป็นการทำให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยงว่าจะถูกทำร้าย

กฎหมายบังคับให้บิดามารดา พยายามอย่างแท้จริง ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูบุตร โดยมิต้องไปขึ้นศาล บิดามารดาได้รับการสนับสนุนให้ตกลงกันให้ได้ เกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับลูกๆของตน และให้เข้าถึงบริการแก้ปัญหากรณีพิพาทในครอบครัว เช่น การไกล่เกลี่ยประนีประนอม เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุข้อตกลงกันได้

ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์หนึ่งนั้น สามารถมีผลกระทบต่อวิธีทำงานของกฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องแจ้งให้ทนายของท่านทราบ หากท่านเคยประสบ หรือกำลังประสบกับความรุนแรงในครอบครัว

การตระเตรียมการหลังการแยกทางกัน

หลังจากแยกทางกันแล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเรื่องการเตรียมการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับลูกๆ ของท่าน ซึ่งรวมถึง จำนวนเวลาที่ลูกๆ จะได้อยู่กับพ่อแม่ และวิธีที่ลูกๆ จะติดต่อกับพ่อแม่แต่ละคนด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย ที่จะต้องพิจารณาว่า การตัดสินใจในอนาคตเกี่ยวกับลูกๆนั้นจะทำอย่างไร

ท่านสามารถพูดคุยกับทนายความ เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ เรื่องการเตรียมการที่ท่านสามารถทำได้ นอกจากนี้ ท่านและอดีตคู่ครองของท่านยังสามารถเข้าร่วมแก้ปัญหาการพิพาทในครอบครัว เช่นการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ได้อีกด้วย

การแก้ปัญหาการพิพาทในครอบครัวและการไกล่เกลี่ยประนีประนอม

Mediation(การไกล่เกลี่ยประนีประนอม) คือกระบวนการที่ท่านและอดีตคู่ครองของท่าน สามารถมาพบกัน เพื่อพูดเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับลูกๆ ของท่าน กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นต่อหน้าบุคคลคนหนึ่ง ที่มีความเป็นกลาง และไม่ลำเอียง ที่เรียกว่า‘mediator’(ผู้ไกล่เกลี่ย) ผู้ไกล่เกลี่ยคนนี้ มิสามารถให้คำแนะนำแก่ท่าน หรือตัดสินใจแทนท่านได้  – หน้าที่ของเขาคือ ช่วยพ่อแม่ให้สามารถตกลงกันได้ ด้วยกัน

เมื่อท่านทั้งสองตกลงกันได้อย่างมีความสุข ข้อตกลงนั้นจะถูกบันทึกเอาไว้ ว่าเป็น’parenting plan’(แผนการเลี้ยงดูบุตร) หรือบันทึกไว้ใน‘consent orders’ (คำสั่งที่ศาลออกให้ตามความเห็นชอบร่วมกัน) ท่านควรขอคำแนะนำด้านกฎหมาย ก่อนที่จะลงชื่อในแผนการเลี้ยงดูบุตร หรือในคำสั่งที่ศาลออกให้ตามความเห็นชอบร่วมกัน

แผนการเลี้ยงดูบุตร

แผนการเลี้ยงดูบุตร เป็นข้อตกลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดการตระเตรียมต่างๆสำหรับลูกๆ เป็นแผนการที่ทั้งพ่อและแม่ช่วยกันคิดขึ้นมาและตกลงกันแล้ว ดังนี้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปศาล อย่างไรก็ตาม แผนการเลี้ยงดูบุตรนี้ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

 

คำสั่งที่ศาลออกให้ตามความเห็นชอบร่วมกัน

คำสั่งที่ศาลออกให้ตามความเห็นชอบร่วมกัน (Consent Order)เป็นข้อตกลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากศาล

คำสั่งนี้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่นเดียวกับคำสั่งที่ศาลออกให้หลังการพิจารณาคดี ท่านและอดีตคู่ครองของท่าน สามารถขอคำสั่ง ที่ศาลออกให้ตามความเห็นชอบร่วมกันได้ โดยมิต้องไปศาล

 

การไปศาล

ถ้าท่านไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะตระเตรียมการอย่างไร ท่านสามารถขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเรื่องการเตรียมการเลี้ยงดูบุตรให้ท่านได้

ก่อนท่านจะไปศาล ท่านและอดีตคู่ครองของท่านต้องผ่านกระบวนการFamily Dispute Resolution(การแก้ไขกรณีพิพาทในครอบครัว)เช่น การไกล่เกลี่ยประนีประนอม(mediation)ที่กฎหมายบังคับมาแล้วศาลจะไม่ยอมรับคำร้องของท่านนอกจากท่านจะมีใบรับรองจากผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมมาแสดงบางทีเงื่อนไขข้อนี้สามารถถูกเพิกถอนได้หากมีความกังวลเรื่องความรุนแรงในครอบครัวหรือการรังแกเด็ก
Central Australian Women’s Legal Service(บริการด้านกฎหมายของผู้หญิงเซ็นทรัลออสเตรเลีย) จะสามารถช่วยได้อย่างไร?

เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการเลี้ยงดูบุตร คำสั่งที่ศาลออกให้ตามความเห็นชอบร่วมกันและการไปศาล ตลอดจนเรื่องราวอื่นๆด้านกฎหมายครอบครัว (เช่นการตกลงเรื่องทรัพย์สิน)

CAWLSเป็นบริการด้านกฎหมายฟรีและเป็นความลับ สำหรับผู้หญิงทุกคนในเซ็นทรัลออสเตรเลียเราจัดเวลาให้คำแนะนำฟรีแก่ผู้หญิงทุกคน เราอาจจะให้ความช่วยเหลือและการเป็นตัวแทนแบบต่อเนื่องได้ สำหรับบางกรณี เมื่อจำเป็น เราก็ยังสามารถช่วยส่งต่อไปยังบริการด้านกฎหมายและองค์กรให้ความสนับสนุนอื่นๆได้
ข้อมูลและความสนับสนุนต่อไป

  • Family Law Courts (ศาลครอบครัว) มีข้อมูลจำนวนมากสำหรับครอบครัวที่แตกแยก รวมถึงเอกสารชื่อ Marriage, Families and Separation (การสมรสครอบครัวและการแยกทางกัน) โทร. 1300 352 000หรือชมเว็บไซต์http://www.familylawcourts.gov.au
  • Relationships Australia:บริการต่างๆที่ให้ความสนับสนุนความสัมพันธ์ ซึ่งรวมถึงบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับคู่สมรสที่กำลังจะหย่า กำลังแยกทางกัน และบริการแก้ไขกรณีพิพาทในครอบครัว(Family Dispute Resolution)โทร1300 364 277หรือชมเว็บไซต์http://www.nt.relationships.org.au
  • Family Relationship Advice Line: 1800 050 321. ความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความสัมพันธ์หรือการแยกทางกัน
  • Family Relationships Online: ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวในครอบครัว สำหรับทุกครอบครัว (ไม่ว่าจะยังอยู่ด้วยกันหรือแยกกันอยู่) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่สามารถช่วยพวกเขาในการจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ รวมถึงการเห็นชอบเรื่องการเตรียมการที่เหมาะสม สำหรับลูกๆ หลังจากพ่อแม่แยกทางกันแล้วhttp://www.familyrelationships.gov.au/Pages/default.aspx
Thai
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
CAWLS thanks the Law Society Public Purposes Trust for supporting the language translations on this site.