Proteksyon sa Bata

Kung ang inyong anak o isang bata sa inyong pamilya ay kinuhang maalagaan ng Kagawaran ng mga Bata at Pamilya (kilala rin bilang ‘DCF’, o ‘Welfare’), o kung kayo ay makatanggap ng anumang mga papeles mula sa Kagawaran ng mga Bata at Pamilya, kailangang makipag-usap kayo kaagad sa isang abogado. Tumawag sa amin sa telepono 1800 684 055 upang gumawa ng pakikipagtipan na makausap ang isang abogado. Maaari din kaming makipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng telepono kung hindi kayo makapunta sa aming opisina, at isangguni namin kayo sa iba pang mga abogado kung hindi kami makatulong mismo sa inyo.

Ano ang batas sa proteksyon ng anak? Paano ito gumagana?

Ang Northern Territory ay may mga batas upang siguraduhing maprotektahan, malusog at mapanatiling ligtas mula sapagkapinsala ang mga bata.  Ang Kagawaran ng mga Bata at Pamilya (DCF) ay responsable upang sa pagpapanatiling ligtas at malusog ang mga bata. Ang Northern Territory ay may kautusan sa sapilitangpag-uulat.  Ito ay nangangahulugan na ang sinumang may-edad ay dapat magsabi sa DCF o sa pulisya kung sa tingin nila ay ang isang bata ay minamaltrato, o namaltrato sa nakaraan. Kabilang dito ang pisikal, sekswal at emosyonal na pagkakaabuso at kapabayaan. Kapag ang DCF o ang pulisya ay makakuha ng isang ulat tungkol sa isang bata na minamaltrato, iimbestigahan kagad ito ng DCF. Kung minsan maaaring magpasya ng DCF nawala talagang problema. Sa ibang pagkakataon, ang DCF ay maaaring makipag-usap sa mga magulang at pamilya upang makahanap ang mga paraan upang matulungang maalagaan at mapanatiling ligtas ang bata. Kung talagang nag-aalala tungkol sa bata ang DCF, at sa tingin nila ay hindi ligtas para sa bata na manatili sa kasalukuyang tirahan, alisin ng DCF ang bata at dalhin ito para maalagaan. Minsan, ito ay gagawin sa maikling panahon lamang habang upang iniimbestiga ng DCF kung ano ang nangyayari. Maaari ring mas matagal ito – dalawang buwan o isang taon o mas matagal pa. Kung ang kaso ay lubos na malubha maaaring magtatagal ang pagkakaalaga ng bata sa DCF hanggang ang bata ay maging 18 taong gulang. Kapag gusto ng DCF na panatilihin ang isang bata sa mas mahabang panahon, kailangang humingi ito ng kapahintulutanmula sa korte.

Mga Kasunduan sa DCF

Ang mga tauhan ng DCF kung minsan ay humihingi ng pahintulutan mula sa mga magulang at pamilya na pansamantalang tumiraang mga anak sa ibang paalagaan. Tinatawag itong isang Temporary Protection Agreement. Ito ay maaaring gagawin upang ang mga magulang ay magkaroon ng oras na wala ang mga bata upang malutas ang mga suliranin, o upang matulungang gumaling ang isang maysakit na anak. Kapag ang DCF ay humihingi sa inyo na lumagda ng isang kasunduan tungkol sa inyong mga anak, isang magandang ideya ang makipag-usap sa isang abogado muna, lalo na kung hindi kayo sigurado kung ano ang nilalaman ng kasunduan.  Maaari kayong makipag-usap sa isang abogado sa pagtawag sa telepono 1800 684 055.

 Mga Kautusan ng Korte

Kapag ang DCF ay humihingi sa Korte ng isang kautusan tungkol sa inyong mga anak, mahalaga na makipag-usap kayo kaagad sa isang abogado – tawagan kami sa telepono 1800 684 055 o bumisita sa opisina sa lalong madaling panahon. Dapat na mabigyan kayo ng DCF ang isang kopya ng aplikasyon na nagpapakita sa araw na ang inyong kaso ay pag-uusapan sa Korte. Kinakailangang mapatunayan ng DCF sa korte na ang inyong mga anak ay nangangailangan ng pagkakaalaga, at kinakailangang pang maipakita nito sa Korte ang isang plano kung paano maaalagaan ang inyong mga anak habang nasa pagkakaalaga sa labas ng inyong tahanan, at kung paano sila makikipag-ugnayan sa inyo. Maaaring tumulong ang isang abogado sa inyong pakikipag-usap sa DCF tungkol sa planong ito, at tumulong na gumawa ng isang kasunduan sa DCF tungkol sa pagbibisita ninyo sa inyong mga anak habang sila ay nasa pagkakaalaga. Kapag hindi kayomakakapunta sa Korte sa araw na nakalagay sa aplikasyon, ang Mahistrado ay maaaring gumawa ng kautusan na ang inyong mga anak ay mailagay sa pag-aalaga kahit kayo ay hindi naroon sa korte. Magandang makipag-usap sa isang abogado bago ang inyong araw sa korte, ngunit hindi ito lubhang kinakailangan kapag hindi ninyo ito nagawa – maaari pa rin kayong makipag-usap at humingi ng tulongsa isang abogado, pagkatapos ng korte.

Paano makakatulong ang Central Australian Women’s Legal Service?

 Nagbibigay kami ng payo kung paano gumagana ang batas sa proteksyon ng anak, at ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa inyong kaso.  Maaari rin kaming makatulong sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa DCF at pagbibigay sa DCF ang inyong panig sa nangyayari. Hindi kinakailangang maghintay hanggang ang kaso ay nasakorte na upang makipag-usap sa isang abogado. Bisitahin kami sa oras na makatanggap kayo ng mga dokumento mula sa DCF, o sa anumang oras na kayo ay nag-aalala kung ano ang mangyayari. Kadalasang mas mabuti kung maagang makipag-usap kayo sa amin, upangmaaari kaming makatulong sapaglutas ang suliranin bago pa sa pagdinig sa korte. Kapag ang inyong kaso ay papakinggan saKorte, maaari kaming kumatawan sa inyo at matiyak na kasali kayo sapagdesisyon tungkol sa mangyayari sa inyong mga anak. Tawagan kami sa 1800 684 055 upang makagawa ng pakikipagtipan sa isang abogado.

 

 

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site