Pangungupahan at Tirahan

Ang CAWLS ay maaaring makatulong samga may problema sa pagrenta ng bahay. Maaari naming matulungan ang mga kababaihang nakatira samga pabahay ng Territory Housing, nasa pribadong mga narerentahang pabahay, at mga nakatira sa mga bahay sa kabukiran. Maaari kaming tumulong sa mga usaping katulad ng:

  • Mga pagpapaalis sa tirahan (eviction)
  • Pagkukumpuni at Pagmementena – pagsasagawa ng mga pag-aayos, pagkumpuni at mga babayaran
  • Pagsasauli sa inyong “security deposit/bond”
  • Angpagkakaroon ng tirahan at pagkakalagay sa listahan ng mga naghihintay ng matitirahan
  • Mga reklamo tungkol sa Territory Housing o mga ahente ng real estate
  • Pagtatapos ng pangungupahan
  • Ang inyong mga karapatan bilang isang nangungupahan

Ang Darwin Community Legal Service ay may mga magagandang mga polyetos ng kaalaman tungkol sa pangungupahan. Ito ay isang magandang pagkukunan upang magsimulang matuto nang higit pa tungkol sa inyong isyu, at kung ano ang maaari ninyong gawin:

Maaari ninyong tingnan o mangupya (download) sa lahat ng mga polyetos na ito sa Darwin Community Legal Service website http://www.dcls.org.au

O maaari kayong tumawag sa 1800 684 055 upang gumawa ng pakikipagtipan upang makipag-usap sa isang abogado sa Central Australian Women’s Legal Service, o tumawag sa Darwin Community Legal Services (Tenants’ Advice Service) na nakabase sa Darwin) sa telepono 1800 812 953

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
CAWLS thanks the Law Society Public Purposes Trust for supporting the language translations on this site.