Karahasan sa Tahanan at Pamilya

Ang karahasan sa tahanan at pamilya ay maaaring mangyari sa sinuman…

Kung kayo o ang isang taong kakilala ninyo ay nasa agarang panganib, tumawag sa 000 at hilingin ang tulong ng pulisya.

Maaari kayong makipag-usap sa isang espesyalistang tagapayo sa karahasan sa tahanan at pamilya sa 24 na oras, 7 araw sa isang linggo sa pamamagitan ng pagtawag sa 1800Respect Pambansang Sexual Assault at Domestic Violence Counselling Service sa 1800 737 732.

Ang mga tagapayo ay magagamit din online sa http://www.1800respect.org.au

Ano ang Karahasan sa Tahanan at Pamilya?

Ang karahasan sa tahanan at pamilya ay nangyayari kapag ang isang tao sa isang relasyon ay gumagamit ng marahas o mapang-abusong pag-uugali upang pigilin ang galaw (control) ng ibang tao.

Kabilang sa karahasan sa tahanan at pamilya ang:

 • Pisikal na pang-aabuso kabilang na ang panununtok, pananampal, paninila ng buhok, pangangagat
 • Pagsisira sa ari-arian, kabilang na ang nananakit o pagpapatay ng mga alagang-hayop
 • Pananakot (intimidation), panlalait sa isang tao
 • Pag-uugaling nagkokontrol (halimbawa: pagpapahinto ng isang tao sa pakikipagkita sa pamilya at mga kaibigan)
 • Panggigipit (harassment), kabilang ang pamamagitan ng telepono, text message, pagsusulat, sa Facebook at iba pang mga “social media”
 • Paniniktik/pagmamanman (stalking) – pagsunod, panonood o pag-aabang sa isang tao
 • Pang-aabuso sa ekonomya (halimbawa: pagkukuha ng pera, hindi pagbibigay ng pera, paghahadlang sa pagtatrabaho ng isang tao)

Ang karahasan sa tahanan at pamilya ay hindi lamang nangyayari sa pagitan ng mga mag-asawa. Maaari ding mangyari ito sa pagitan ng mga malalapit na magkakamag-anak, tulad ng:

 • Mga magkarelasyong “defacto” (mga taong nagsasama bilang mag-asawa kahit hindi kasal)
 • Mga ugnayan ng magkaparehong kasarian (same-sex)
 • Mga magkakamag-anak – kabilang ang mga ina, ama, kapatid, mga tiya, mga tiyo, mga lola at lolo, mga pinsan, mga anak, mga anak ng iba at mga ibang magulang, at mga kamag-anak ayun sa Katutubong paraan
 • Ang mga taong nakikipag-date o dating ka-date, kahit na kaswal at kahit na ang relasyon ay hindi sekswal
 • Mga dating magka-“partner”

Sapilitang Pag-uulat

Ayun sa batas sa Northern Territory, ang lahat ng mga taong may-edad ay kinakailangang mag-ulat sa pulisya kung may karahasan sa tahanan at pamilyana sa tingin nila ay maynagdurusa o tiyak na mapapahirapan ng seryosong pisikal na kapahamakan dahil sa karahasan.

Dapat mag-ulat sa pulisya sa pamamagitan ng pagtawag sa 131 444. Kung isangemerhensya, tumawag kaagad sa 000.

Isang kriminal na pagkakasala kung hindi kayo nag-ulat kung kayo ay naniniwala na ang isang tao ay nagdurusa o tiyak na mapapahirapan ng malalang pisikal na kapahamakan.

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa ipinag-uutos ng batas na pag-uulat ay makikita sa Stop Family Violence website ng Gobyerno ng Northern Territory

 

Paano makakatulong ang Central Australian Women’s Legal Service?

Kung kayo ay nakakaranas ng mga karahasan sa tahanan at pamilya, maaari kayong mag-aplay para sa isang kautusan sa karahasan sa tahanan (domestic violence order o AVO) laban sa nagkakasala. Ang kautusan laban sa karahasan sa tahanan (AVO)ay isang kautusan ng ​​Korte na nagtatagubilin sa nagkasala nahuwag niya kayong lalapitan at/o huminto sa pananakit sa inyo.

Ang CAWLS ay isang serbisyong panglegal na walang bayad at kumpidensyal para sa lahat ng mga kababaihan sa Gitnang Australya.

Kami ay maaaring magbigay ng payo tungkol sakautusan laban sa karahasan sa tahanan at kung paano sila gumagana, at maaaring makatulong sa inyo na mag-aplay sa Korte upang makakuha ng isang kautusan laban sa karahasan sa tahanan.

Tawagan ang 1800 684 055 upang gumawa ng pagtitipan, o pumunta’t makipagkita sa aming opisina sa Alice Springs sa anumang oras.

Maaari rin kaming tumulong sapagrekomenda sa mga ahensyang nagbibigay sumusuportaupang makatiyak na kayo ay ligtas.

Karagdagang impormasyon at suporta

 • Alice Springs Women’s Shelter: suporta para sa mga kababaihan at mga bata na nakakaranas ng karahasan sa tahanan at pamilya, kabilang na ang pang-emerhensiyang tirahan. Tel: 8952 6075 o bisitahin ang website para sa dadag na kaalaman tungkol sa mga ito: http://asws.org.au
 • 1800RESPECT: pambansang serbisyo sa pagpapayo tungkol sa panghahalay na sekswal at sa karahasan sa tahanan at pamilya. Tawagan ang 1800 737 73224 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. O bisitahin ang website http://www.1800respect.org.au
 • Mga pulyetos ng impormasyon tungkol sa mga kautusan laban sa karahasan sa tahanan (AVO): para sa mga taong nangangailangan ng proteksyon at para sa mga inaakusahan (na ginawa sa pamamagitan ng Gobyerno ng Northern Territory) (mangyaring makipag-ugnay sa amin kung nais ninyong makakuha ng isang pulyeto sa inyong wika)
 • Stop Family Violence website http://www.stopfamilyviolence.nt.gov.au: impormasyon tungkol sa pag-uulat tungkol sa karahasan sa pamilya at ang ipinag-uutos ng batas na kinakailangang pag-uulat.

 

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
CAWLS thanks the Law Society Public Purposes Trust for supporting the language translations on this site.