Kabayaran sa mga Biktima ng Krimen

Sa ibaba ay ilang pangunahing impormasyon tungkol sa kabayaran sa mga biktima ng krimen at kwalipikasyon. Hindi ito isang pagpapayong legal. Kung nangangailangan kayo ng payo at tulong sa paghahabol sa kabayaran bilang biktima ng krimen, tawagan po kami sa 1800 684 055 upang makipagpulong sa isang abogado.

Ano ang Kabayaran sa mga Biktima ng Krimen?

Ang Kabayaran sa mga Biktima ng Krimen ay tulong na pinansyal para sa mga biktima ng karahasan sa Northern Territory. Ang Kabayaran o Kompensasyon sa mga Biktima ng Krimen ay ibinibigay sa pamamagitan ng Victims of Crime Compensation Scheme sa mga biktima ng karahasan kagaya ng:

  • Pagkakabugbog
  • Sekswal na pagkakahalay
  • Karahasan sa tahanan

Ang sinumang nagdusa ng pagkapinsala (pisikal, pinansyal at sikolohikal) bilang resulta ng isang krimen ay maaaring humiling ng kabayaran bilang biktima ng krimen.

Maaari kayong mag-aplay ng kabayaran kahit walang nasakdal sa krimen. Mahalagang mag-ulat tungkol sa nangyaring krimen sa pulisya. Ang kadami ng kabayarang makuha (kung mayroon man) ay depende sa kagrabe ng pagkapinsala at pagkaluging natamo ng biktima.

Sino ang maaaring mag-aplay sa Kabayaran para sa mga Biktima ng Krimen?

 Maaari kayong mag-aplay kung:

  • Kayo ay isang biktima ng karahasan at napinsalaan, o nakaranas ng pagkalugi, dahil sa krimen.
  • Kayo ay isang biktima ng karahasan, kahit hindi kayo nagdusa ng anumang karagdagang pinsala (halimbawa:sekswal na pagkakahalay)
  • Kayo ay isang malapit na miyembro ng pamilya ng isang taong namatay mula sa isang karahasan at kayo ay nakaranas ng pagkalugi.
  • Mga taong nasaktan dahil sila ay naging saksi ng isang karahasan, sinubukang iligtas ang ibang tao o sinubukang pinigil ang isang karahasan ay maaari ring makakuha ng kabayaran para sa mga biktima ng krimen.

Kailan ako dapat na gumawa ng aplikasyon?

 Dapat kayong gumawa ng aplikasyon sa loob ng 2 taon buhat naganap ang karahasan. Ang isang aplikasyon ay maaari pa ring tanggapin pagkatapos ng 2 taon kapag may mga magagandang dahilan kung bakit hindi ito nagawa kaagad. Makipag-usap sa isang abogado kapag ang inyong aplikasyon ay nakulangan sa panahon.

Paano ako makakagawa ng isang aplikasyon?

Maaari kayong mag-aplay ng kabayaran para sa mga biktima ng krimen sa pamamagitan ng pagkumpletong sulatan ang pormang makukuha (download) dito.

Maaari rin kayong humiling ng isang kopya ng porma sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono 1800 460 363.


Paano makakatulong ang Central Australian Women’s Legal Service?

 Maaari kaming magbigay ng payo tungkol sa kabayaran para sa mga biktima ng krimen at kung kayo ay karapat-dapat. Kapag mayroon kayong isang wastong dahilan sa pag-aapela, maaari kaming tumulong na punuin ang mga pormas at magbigay ng patuloy na pagkakatawan at pagtulong sa pamamagitan ng proseso sa pag-aapela. Tawagan lamang po kami sa 1800 684 055 upang gagawa ng pakikipagtipang makipag-usap sa isang abogado, o bisitahin kami sa aming opisina sa Alice Springs sa anumang oras.

 

Pagpapayo at suporta

Mga biktima ng karahasan at ang kanilang mga kamag-anak at malapit na kaibigan ay maaaring makakuha ng libreng pagpapayo. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Anglicare NT sa telepono 1800 898 500.

Ang pamilya ng mga taong namatay dahil sa isang karahasan ay maaaring mag-aplay para sa mga gastusin sa paglilibing at/o pansuportang pinansyal.


Karagdagang impormasyon at suporta

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site