Hanap-buhay & Diskriminasyon

Ang CAWLS ay maaaring makatulong sa mga kababaihan sa mga isyung may kaugnayan sa pagtatrabaho. Maaari kaming tumulong sa mga bagay na katulad ng:

  • Suweldo at mga kundisyon sa pagtatrabaho
  • Pananakot (bullying) sa lugar-trabaho
  • Panliligalig (harassment) na Sekswal
  • Pinsala sa lugar-trabaho at mga kabayaran sa pagkapinsala
  • Diskriminasyon
  • Hindi makatarungang pagkakatanggal (unfair dismissal)

 

MAHALAGA: kung kayo ay tinanggal mula sa trabaho at wala kayong ginawang kamalian (hindi makatarungang pagtaggal) kailangan ninyong makipag-usap kaagad sa isang abogado – mayroon lamang kayong 14 na araw upang gumawa ng paghahabol (claim).Tawagan kami sa 1800 684 055 upang makakapagtipan sa isang abogado. Tiyakin na sabihin sa amin na ito ay kinakailangang gawin kaagad at kinakailangan kayong makipagkita sa amin kaagad.

Ang Northern Territory Working Women’s Centre (NTWWC) ay magbibigay ng libre at kumpidensyal na payo para sa mga kababaihan tungkol sa mga may kinalaman sa trabaho. Ang NTWWC ay may ilang mga magaganda’t makatotohanang polyetos ng kaalaman at mga mapagkukunan tungkol sa mga isyung may kinalaman sa trabaho. Ito ay isang magandang pagkukunan upang magsimulang lubos namatutuhan ang tungkol sa inyong mga isyu, at kung ano ang maaari ninyong gawin. Maaari ninyong makuha ang mga polyetos ng kaalaman (download) sakanilang website http://www.ntwwc.com.au.

Kung gusto ninyo ng payo at tulong tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho, tumawag sa 1800 684 055 upang gumawa ng pakikipagtipan upang makipag-usap sa isang abogado sa Central Australian Women’s Legal Service, o maaari kayong tumawag sa NT Working Women’s Centre sa 1800 817 055.

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site