Batas sa Pamilya at mga Bata

Nasa ibaba ang ilang mga pangunahing impormasyon tungkol sa sistema ng batas ng pamilya naisasagawa ng mga magulang kapag ang mag-asawa ay maghihiwalay na. Hindi itopagpapayong legal. Kungkayo ay nagbabalak makipaghiwalay o naghiwalay na, dapat kayong humingi ng panglegal na payo bago kayo magdesisyon kung ano ang gagawin. Tumawag sa amin sa 1800 684 055 upang makikipagtipan at makipag-usap sa isang abogado.

Paghihiwalay at mga bata – paano ito ginagawa?

Kapag naghihiwalay, kayo at ang inyong dating kinakasama ay kailangang gumawa ng ilang mga mahahalagang desisyon tungkol sa hinaharap na pagkakaalaga ng inyong mga anak.

Ang Family Law Act 1975 ay ang batasna nagtatakda kung ano ang mangyayari sa mga naghihiwalay na pamilya tungkol sa diborsiyo, mga kaayusan sa pagkakaalaga ng mga anak, pamamahala ng mga ari-arian at asawa.

Sinasabi ng batas na mahalaga para sa mga bata na magkakaroon ng makahulugang relasyon sa bawat isa sa kanilang mga magulang at iba pang mga tao na mahalaga sa kanilang buhay (tulad ng mga lolo at lola), basta ito ay sa kapakanan ng mga bata at maliban kung ito ay naglalagay sa panganib o pinsalaang mga bata.

Sinasabi ng batas na obligasyon ng mga magulang na sila ay magsumikap upang malutas ang mga problema sa pagiging magulang nang hindi ito mapunta pa sa Korte. Ang mga magulang ay hinihikayat na magkasundoat ayusin kung sino sa kanila ang mag-aalaga sa kanilang mga anak at gamitin ang mga serbisyo sa malutas ang mga sigalot sa pamilya, tulad ng sa medyasyon, upang matulungan silang magkaroon ng mga kasunduan.

Ang Karahasan sa tahanan sa loob ng isang relasyon ay maaaring makaapekto sa pagpapatupad ng batas. Mahalagang ipaalam sa inyong abogado kung kayo ay nakaranas na, o makakaranas ng karahasan sa tahanan.

Paggawa ng mga kaayusan – pagkatapos ng paghihiwalay

Sa paghihiwalay, mahalagang isaalang-alang kung saan maninirahan ang inyong mga anak, kabilang kung gaanokatagal sila maninirahan at kung paano sila makikipag-usap at magkikita, sa bawat magulang.Mahalaga rinna isaalang-alang kung paano gagawin ang mga desisyon tungkol sa mga batasa hinaharap. Maaari kayong makipag-usap sa isang abogado upang makakuha ng payo at tulong tungkol sa mga kaayusan na maaari ninyong gawin. Kayo at ang inyong dating kinakasama ay maaari ring dumalosamga gagawing pagsasaayos sa mga sigalot sa pamilya kagaya ng medyasyon.

 

Pagkalutas at Pamamagitna sa mga Sigalot sa Pamilya

Ang pamamagitna (mediation) ay isang proseso kung saan kayo at ang inyong dating kinakasama ay magkita upang talakayin ang mga kaayusan para sa inyong mga anak. Ito ay nagagawa sapamamagitan ng pagkakaroon ng isang walang-pinapanigang tao na tinatawag na isang taga-pamagitan (mediator).Ang taga-pamagitan ay hindi maaaring magbigay ng payo o gumawa ng mga pagpapasya para sa inyo – ang kanilang trabaho ay upang makatulong sa mga magulang na magkaroon ng isang kasunduan.Kapag gumawa na ng isang kasunduan na kasiya-siya sa inyong dalawa, maaari itong maitala bilang isang plano ng mgakatungkulan ng mga magulang(parenting plan) o mga kautusang may-kapahintulutan(consent order).Dapat kayong kumuha ng pagpapayong legal o abogado bago pumirma sa isang plano ng magulang o mga kautusang may-kapahintulutan.

 

Mga Plano ng Katungkulan ng mga Magulang

Ang isang plano ng mga katungkulan ng mga magulang (parenting plan) ay isang nakasulat na kasunduan na nagtatakda ng mga kaayusan ng bawat magulang para sa mga bata. Ito ay ginawa at napagkasunduan ng parehong partido, kahithindi na kayo pumunta sa korte. Ang mga plano ng pagiging magulang ay hindi maitutupad ng batas.

 

Mga Kautusan May-kapahintulutan

Ang isang kautusang may-kapahintulutan (consent order) ay isang nakasulat na kasunduan na inaprubahan ng Korte.

Ito ay may legal na puwersa katulad ngmga kautusang ginagawa pagkatapos ng mga pagdinig saKorte.Kayo at ang inyong dating kinakasama ay maaaring mag-aplay para sa mga kautusang may-kapahintulutan kahit hindi na kayo kailangang pumunta sa Korte.

 

Pagpunta sa Korte

Kung hindi makagawa ng kasunduan, maaari ninyong hilingin ang Korte na magpasya tungkol sa inyong mga plano sa katungkulan ng bawat magulang (parenting plans).

 

Bago pumunta sa Korte, kayo at ang inyong dating kinakasama ay kinakailangang dumalo para sa sapilitang Pag-aayos sa mga Sigalot sa Pamilya (Family Dispute Resolution), katulad ngmedyasyon. Hindi tatanggapin ng Korte ang inyong aplikasyon maliban kung mayroon kayong isang sertipiko mula sa isang namamagitan (mediator). Ang kinakailangang ito ay maaaring maalis kung may mga malalang pagkabahala tungkol sa karahasan sa pamilya o pang-aabuso sa bata.

 

Paano makakatulong ang Central Australian Women’s Legal Service?

Maaari kaming magbigay ng payo tungkol sa mga plano ng mga katungkulan ng mga magulang (parenting plans), kautusang may-kapahintulutan (consent orders) at pagpunta sa Korte, pati na rin ang iba pang mga isyu sa batas ng pamilya (tulad ng hatian sa mga ari-arian).

Ang CAWLS ay isang libre at kumpidensyal na serbisyo para sa lahat na kababaihan sa Gitnang Australya.

 

Nagbibigay kami ng libreng mga sesyon upang makapagpayo sa lahat na kababaihan. Maaari kaming magbigay ng tuloy-tuloy na tulong at representasyon sa ilang mga kaso.

 

Kung kinakailangan, maaari kaming tumulong sa mga rekomendasyon para sa iba pang mga serbisyong panglegal at sumusuportang mga ahensya.

 

Karagdagang impormasyon at suporta

Ang Family Law Courts ay may mga maraming impormasyon para sa mga naghihiwalay na pamilya, kabilang mga polyetos sa Marriage, Families and Separation. Tel 1300 352 000 o bisitahin ang website http://www.familylawcourts.gov.

Relationships Australia: Mga serbisyong tumutulong sa mga relasyon kabilang na ang mga nagdidiborsiyo/naghihiwalay na pareha at serbisyo ng Family Dispute Resolution (serbisyong naglalayong lutasin ang mga sigalot sa pamilya). Tel. 1300 364 277 o bisitahin ang website http://www.nt.relationships.org.au

Family Relationship Advice Line: 1800 050 321. Tulong para sa mga pamilya na apektado sa mga problemasa relasyon o paghihiwalay.

Family Relationships Online: impormasyon at payo tungkol sa mga problema sa relasyon ng mga pamilya (nagsasama man o hiwalay), kabilang ang impormasyon tungkol sa mga serbisyo na maaaring makatulong sa kanila upang pamahalaan ang mga isyu sa relasyon, ang pagsasang-ayon sa mga naaangkop na pagsasaayos para sa mga bata pagkatapos naghiwalay ang mga magulang. http://www.familyrelationships.gov.au/Pages/default.aspx

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site