Batas Pampamilya at Ari-arian

Nasa ibaba ang ilang mga pangunahing impormasyon tungkol sa pagpapaandar sa sistema ng batas ng pamilya kapag ang mag-asawa ay maghihiwalay na. Hindi ito payong panglegal. Kungkayo ay nagbabalak makipaghihiwalay o naghiwalay na, dapat kayong humingi ng payong panglegal bago kayo magdesisyon kung ano ang gagawin. Tumawag sa amin sa 1800 684 055 upang gumawa ng pagtitipan (appointment) upang makipag-usap sa isang abogado.

Paghihiwalay at ari-arian – paano ito ginagawa?

Kapag naghihiwalay, kayo at ang inyong dating kinakasama ay kailangang magdesisyon kung ano ang gagawin sa pera, mga ari-arian at mga iba pang pag-aari. Ang Family Law Act 1975 ay batas na nagtatakda kung ano ang mangyayari sa naghihiwalay na pamilya: tungkol sa diborsiyo, mga kaayusan sa mga magulang, ang pagkakaalaga ng mga anak at angpamamahala sa mga ari-arian at asawa.

Habang linulutas kung paano mahahati ang ari-arian, ang batas ay tumitingin sa lahat ng ari-arian at suweldo ng mag-asawa (kasama ng kanilang superannuation at mga utang), at hinahati ito ayon sa nakikita nilang makatarungan. Sa Australya, ang batas ay hindi tumitingin kung bakit ang kayo ay naghihiwalay o kung sino ang may kasalanan. Ang paghahati ng ari-arian ay hindi tungkol sa sino ang tama o mali. Ang karahasan sa tahanan sa loob ng relasyon ay maaaring nakakaapekto sa paggana ng batas. Mahalagang ipaalam sa inyong abogado kung naranasan o nakakaranas kayo ng karahasan sa tahanan.

Kailan ako dapat mag-aplay ng isang kaayusan sa ari-arian?

Kapag naghihiwalay, mahalagang makakuha ng payong panglegal tungkol sa inyong mga karapatan, at kumuha ng ideya kung ano ang sinasabi ng batas na isang makatarungang paghahati ng inyong ari-arian. Kapag kayo ay maghihiwalay, mayroon kayong 12 buwan buhat sa petsa ng paghihiwalay na humiling sa Korte ng mga kautusan sa pamamahala ng mga ari-arian (property settlement orders). Kung kayo ay nasa “defacto relationship”, dapat kayong humiling nito sa loob ng 2 taon mula sa petsa ng inyong paghihiwalay.

Ano ang kabilang sa ‘ari-arian’?

Para sa mga layunin ng isang pamamahala ng ari-arian, kasama sa ari-arian ang lupa’t bahay, pera (nasa labas at loob ng mga banko), mga pamumuhunan, mga paseguro, mga minana, “shares”, “superannuation”, alahas, sasakyan at iba pang mga ari-arian. Kasama rin dito ang anumang mga utang katulad ng mga “mortgages”, “credit cards”, “loans” at mga personal na utang. Kayo at ang inyong dating kinakasama ay dapat magbigay ng buo at lantarang pagbubunyag (complete disclosure) ng inyong mga ugnayan sa pananalapi.

 

Paggawa ng isang kasunduan

Kayo at ang inyong dating kinakasama ay maaaring magkasundo na lamang kung paano ninyong hatiin ang inyong mga ari-arian at pananalapi. Ang kasunduan ay maaaring gagawing isang kautusan ng hukuman o “consent order”. Kung kayo ay humihiling ng isang “consent order”, sasang-ayon lamang ang Korte na gagawa ng kautusan kapag ito ay “just and equitable” – dapat itong makatarungan sa magkabilang partido. Maaari rin kayong pumasok sa isang May-bisang Kasunduan sa Pananalapi (Binding Financial Agreement). Ang Kasunduang ito ay hindi ginagawa sa Korte ngunit ito ay dapat na sumusunod sa batas upang maging legal na ipapatupad.

 

Paano ipinapasya ng Korte kung sino ang nakakakuha ng ano?

Ang batas ay nagtatakda ng apat na hakbang sa paraan ng paghahati ng mga ari-arian:

  1. Kilalanin ang lahat ng mga ari-arian sa relasyon.
  2. Tingnan ang mga kontribusyon ng bawat tao sa relasyon. Kabilang dito ang mga kontribusyong nauukol sa pananalapi, at mga kontribusyon bilang isang maybahay at isang magulang.
  3. Isaalang-alang ang ibang pang mga bagay na ayun sa batas: kabilang ang posibleng kikitain sa hinaharap, haba ng panahon sa relasyon, pagkakaalaga sa mga bata.
  4. Lutasin kung paano mahahati ang ari-arian, tiyaking ito ay makatarungan at makatwiran sa lahat ng mga kalagayan.

 

Paano makakatulong ang Central Australian Women’s Legal Service?

Maaari kaming magbigay ng payo tungkol sa pamamahala sa ari-arian at sa iba pang mga usaping saklob sa batas pampamilya (katulad ng kung sino sa mga magulang ang mag-aalaga sa mga anak).

Ang CAWLS ay isang walang bayad at kompidensyal na serbisyong legal para sa mga kababaihan sa Gitnang Australya. Nagbibigay kami ng mga libreng sesyon ng pagpapayo para sa lahat ng mga babae. Maaari kaming makapagbigay ng patuloy na pagkakatawan at pagtutulong sa ilang mga kaso. Kung kinakailangan, maaari kaming tumulong sa pagrekomenda sa ibang mga serbisyong legal at mga sumusuportang ahensya. Tumawag sa amin sa 1800 684 055 upang gumawa ng pakikipagtipan upang makipag-usap sa isang abogado.

 

Karagdagang impormasyon at suporta

Ang Family Law Courts ay may maraming impormasyon para sa mga naghihiwalay na pamilya, kabilang mga pulyetos sa Marriage, Families and Separation. Tel: 1300 352 000 o bisitahin ang website http://www.familylawcourts.gov.

Relationships Australia: Mga serbisyong tumutulong sa mga ugnayan kabilang na ang mga nagdidiborsiyo/naghihiwalay na pareha at serbisyo ng Family Dispute Resolution (serbisyong naglalayong lutasin ang mga sigalot sa pamilya). Tel: 1300 364 277 o bisitahin ang website http://www.nt.relationships.org.au

Family Relationship Advice Line: 1800 050 321. Tulong para sa mga pamilya na apektado sa mga problemasa relasyon o paghihiwalay.

Family Relationships Online: impormasyon at payo tungkol sa mga problema sa relasyon ng mga pamilya (nagsasama man o hiwalay), kabilang ang impormasyon tungkol sa mga serbisyo na maaaring makatulong sa kanila upang pamahalaan ang mga problema sa relasyon, kabilang ang pagsasang-ayon sa mga naaangkop na pagsasaayos para sa mga bata pagkatapos ang paghihiwalay ang mga magulang. http://www.familyrelationships.gov.au/Pages/default.aspx

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site