Ano ang aming ginagawa

Ang CAWLS ay nagbibigay ng:

  • Mapupuntahang serbisyo (drop-in) ng mga biktima ng karahasan sa tahanan at mga biktima ng krimen
  • Libreng mga pagtitipan (appointments) para sa pagpapayo
  • Mga pagtitipan maaaring gagawin sa gabi

Maaari kaming makatulong sa:

• pagkukuha, pagbabago o pagbabawi ng mga kautusan laban sa karahasan sa tahanan (domestic violence order)

• mgaproblema tungkol sa batas pampamilya –mga bata, ari-arian, pagmementena at pansuporta sa bata (child support)

• kabayaran sa mga biktima ng krimen, aksidente sa sasakyang de motor, mga paghahabol sa lugar-trabaho

• proteksyon sa bata

• diskriminasyon

• pagkatrabaho at pagkatanggal

• mga usapin sa pangungutang at pagbabayad

• pangungupahan ng tirahan

May patuloy na representasyon sa ilang mga kasong legal.

Kung sa tingin ninyo ay kailangan ng pagpapayong panglegal, mangyaring makipag-ugnay sa amin upang gumawa ng pagtitipan (appointment).

Nagbibigay din kami ng edukasyong panglegal sa komunidad, mga dagdag (outreach)na serbisyo at nagtatrabaho para sapagkakareporma ng batas.

Serbisyo ng Abogadong Nakatalaga tungkol sa Karahasan sa Tahanan

Ang isang abogado mula sa CAWLS ay dumadalo sa Alice Springs Magistrates Court sa umaga ng Lunes upang matulungan ang mga kababaihang may mgakaso tungkol sa karahasan sa tahanan.

 

Mga Serbisyong Pang-Outreach

Ang CAWLS ay naglalakbay upang matulungan ang mga kababaihan na naninirahan sa mga liblib na lugar sa Gitnang Australya.

Kami ay regular na naglalakbay sa Ti Tree, Ltyentye Apurte (Santa Teresa) at Tennant Creek.

 

Sa Tennant Creek, kami ay matatagpuan sa mga tanggapan ng Northern Territory Legal Aid Commission sa 168 Patterson Street (katabi ng “Top in Town”). Kami ay nagbibigay ng payo tungkol sa mga pagtitipan(appointments) at upang matulungan sa Korte ang mga kababaihan may mga kaso tungkol sa karahasan sa tahanan (mga umaga ng Miyerkules).

Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa mga pagbibisita sa mga liblib na komunidad, o kung nais ninyo kaming bumisita sa inyong komunidad, tawagan po kami sa telepono 1800 684 055.

Maaari din kaming magbigay ng payo at tulong sa pamamagitan ng telepono sa mga kababaihangnakatira sa liblib na lugar. Telepono: 1800 684 055.

 

Reporma sa Batas

Ang CAWLS ay aktibong kasalisapagreporma sa batas at nakatutok kami sa mga isyung nakakaapekto sa mga kababaihan sa Northern Territory.Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pakikisalimga pagtatanong sa parliyamentaryo at sa mga pagkareporma sa mga batas, pakikilahok sa mga samahan, pakikipagpulong sa mga pulitiko at mga kinatawan ng gobyerno at pagbibigay ng mga pahayag sa medya.

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site