Malugodnapagbati – Nagbibigay kami ng libreng pagpapayong legal sa lahat na kababaihan sa Gitnang Australya

Makakatulong kami sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga usaping tungkol sa batas (legal issues), pagpapayong legal at pagiging kinatawan ninyo, pagrerekomenda sa mga sumusuportang serbisyo, pang-legal na edukasyon sa komunidad at pagtataguyod sa pagpapahusay ng mga batas.

Binibigyan namin ang natatanging pagmamalasakit sa mga kababaihanna apektado sa karahasan sa tahanan, nakatira sa mga liblib na komunidad o di-kayang magbayad sapaggamit ng mga serbisyong pang-legal.

Kung nais ninyong makipag-usap sa abogado, makipag-ugnay sa amin upang makagawa ng pagtitipan (appointment). Walang bayad ang pagtawag sa 1800 684 055 mula 8:30nu hanggang 5:00nh mula Lunes hanggang Biyernes o mag-email sa: enquiries@cawls.org.au

Tagalog
Play
Language
Audio
Play
Play
Play
Play
The Central Australian Women’s Legal Service Thank the 'Law Society Public Purposes Trust' for Supporting the Language Translations on this Site